fwww2

Customer Service Call Center Outsource

Jump Starter บริการทีม Outsource call center สนับสนุนงาน E-Commerce Fullfillment

ทั้ง Inbound Service และ Outbound Service แบบรายเดือนด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

ถ้าคุณกำลังประสบพบเจอกับปัญหาในการให้บริการรับสายให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆกับลูกค้าไม่ทัน ไม่มีเวลาติดตามลูกค้า ถึงเวลาที่คุณต้องเพิ่ม Call Center แล้วการจ้าง Call Center เข้ามาใหม่ต้องใช้ทั้งเงินและเวลาการมองหา Outsource call center ที่มีคุณภาพจะช่วยคุณทั้งในด้านงบประมาณและเวลาดำเนินการ

ขั้นตอนการทำงาน Call Center ของ Jump Starter

1.รับข้อมูลรายละเอียดเรื่องสินค้าและบริการของลูกค้า

2.จัดตั้งทีมงานและเตรียมอุปกรณ์

3.เริ่มทำงาน

ราคา ขึ้นอยู่กับจำนวนพนักงานCall centerที่ต้องการ